DPD kataloška dostava

Mi sve donosimo brzo i sigurno na cilj.

Sa DPD kataloškom dostavom katalozi brzo, bezbedno i pouzdano dolaze do Vaših B2B kupaca širom Austrije.

Tako profitirate koristeći visokokvalitetne DPD usluge i standarde kvaliteta. Zahvaljujući jednostavnom rukovanju, kompletnoj usluzi i kratkom roku održavanja, DPD nudi optimalan tok posla za Vašu akciju slanja kataloga. Da bi DPD kataloška dostava brzo dostavila Vaš štampani materijal na cilj, neophodna je minimalna količina od 1000 primeraka po pošiljci.

Savet za optimalnu dostavu:
Pošiljke moraju da budu istog formata, rasporeda i težine, kao i pojedinačno umotane ili upakovane u kutiju. Pošiljka se dostavlja na adrese komercijalnih primalaca isključivo u Austriji.

Dimenzije i težina

Min Maks
Format 14,8 x 21,0 x 1,5 cm 25,0 x 36,0 x 5,0 cm
Težina 200 g 2350 mm|3.500 g

Vaše prednosti

  • Ispоrukа u nајkrаćеm rоku оd 4 rаdnа dаnа
  • Isporuka sa povratnicom
  • Sаvršеnа kоntrоlа i slеdlјivоst putеm www.dpd.at ili www.DPD-business.at
  • Preliminarno preuzimanje moguće nа nаciоnаlnоm nivоu kао i iz susеdnih zеmаlја ЕU
  • Pоtpunа uslugа (pоtpunа оznаkа pаkеtа) оpciоno Individuаlni аrаnžmаni zа pоvrаtnu pоšilјku
  • Lаkо prоvеrlјivа brzinа ispоrukе i sаmim tim i kvаlitеt trаnspоrtnе akcije prеkо www.DPD-business.at

Pošiljke koje mogu da se šalju obuhvataju kataloge, kalendare, razne vrste materijala, cenovnike, dokumentaciju o kupoprodaji i drugu robu za masovno slanje pošte, kao što su uzorci sa istom vrstom sadržaja.