Ochrana dat

Datenschutzhinweis

In unserem Datenschutzhinweis informieren wir Sie über die Verarbeitungstätigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Website.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung finden Sie hier:

Upozornění na ochranu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů a dalších osob

 

Vážený pane, vážená paní,

Dovolte, abychom  Vás informovali o tom, jak ve společnosti Lagermax Logistics Czech s.r.o. zpracováváme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či jiných fyzických osob (mimo zaměstnanců naší společnosti, které informujeme zvláštní informací).  

Vaše osobní údaje zpracováváme převážně na základě zákona (k účelu uzavření či plnění smlouvy, plnění zákonných povinností či k účelu ochrany našich oprávněných zájmů), tzn. ke zpracování Vašich osobních údajů zpravidla nepotřebujeme Váš souhlas.

Ve výjimečných případech  zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak můžete správce kontaktovat ?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost Lagermax Logistics Czech s.r.o., IČ: 48035131, sídlem U Prioru 1/1059, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. : C 14956

Kontaktovat nás můžete na adrese sídla společnosti U Prioru 1/1059, Praha 6, 161 00 nebo na adrese jednotlivých poboček:

Brno,  Vlastimila Pecha 1267/6Vlastimila Pecha 1267/6Vlastimila Pecha 1267/6, 627 00

Plzeň, Obchodní 1175/5, 301 00

Ostrava, Mariánskohorská 705/38, 702 00

případně telefonicky +420 220 196 410 či e-mailem na info@lagermax.cz

 

Jakými zásadami se při zpracování osobních údajů řídíme?

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme zejména následující zásady:

(a) osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro určité, výslovně vyjádřené a zákonné účely. Způsob zpracování osobních údajů odpovídá stanoveným účelům. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Zpracováváme jen přesné osobní údaje, a to v rozsahu, který je přiměřený, relevantní a omezený ve vztahu ke stanoveným účelům;

(b) osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležitou bezpečnost těchto údajů a zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či poškození, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování  osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

K jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme?

Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje:

 1. za účelem plnění povinností ze zákona či ze smlouvy

Často musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit povinnosti vyplývající nám z právních předpisů (např. z daňových, účetních či celních předpisů, předpisů o archivnictví). Dále musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom s Vámi, uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o obchodní spolupráci či o poskytnutí služeb,  mohli uskutečnit výběrové řízení a uzavřít s Vámi smlouvu. V neposlední řadě musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit povinnosti  z uzavřené smlouvy, tj. zejména abychom našim zákazníkům mohli řádně a včas poskytnout své služby.

 1. za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti a třetích osob

Pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti a třetích osob můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje tam, kde mají naše oprávněné zájmy přednost před Vašimi zájmy nebo Vašimi základními právy a svobodami. Takto zpracováváme Vaše osobní údaje zejména pro:

 1. ochranu zájmů naší společnosti, jakož i zájmů našich partnerů a zákazníků, vč. předcházení vzniku škod na zásilkách, kterých se týkají naše zasilatelské a jiné služby, dokládání řádného a včasného poskytnutí služeb naší společností, zajištění a vymáhání našich pohledávek,
 2. řešení škodních událostí (škody na skladovaných zásilkách, škody na zboží při přepravě atp.), řešení veškeré trestněprávní a sporné agendy, vč. vedení správních  či soudních řízení;

 

 1. ochranu majetku naší společnosti a třetích osob, kdy pořizujeme  kamerové záznamy ve vymezených  kritických prostorech společnosti se zvýšeným rizikem krádeží.

S Vaším souhlasem zpracováváme osobní údaje :

 1. pokud jste se neúspěšně ucházel o zaměstnání v naší společnosti a projevil jste zájem, abychom Vás v budoucnu oslovili s nabídkou volného pracovního místa, zpracováváme s Vaším souhlasem Vaše osobní údaje pro účely takové nabídky volného pracovního místa

 

 1. pokud Vás coby dovozce či vývozce zboží zastupujeme v celním řízení, pořizujeme s Vaším souhlasem kopie Vašeho osobního dokladu, příp. povolení k pobytu, pro účely tohoto zastupování v celním řízení, kde orgány celní správy požadují předložení kopie osobního dokladu, příp. povolení k pobytu dovozce/vývozce zboží

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Konkrétně zpracováváme následující Vaše osobní údaje:

 1. Bez Vašeho souhlasu za účelem plnění našich povinností a ochrany oprávněných zájmů :

 

 • Jste-li uchazečem o zaměstnání – zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresu bydliště, bankovní spojení, kontaktní informace - tel. číslo, e-mail, dosažené vzdělání, rodinný stav, pracovní omezení, praxe, odborné zkušenosti, informace o bezúhonnosti, informace o soudních řízeních, očekávaný plat, jména příbuzných zaměstnaných ve společnosti

 

 • Jste-li obchodním partnerem či  zákazníkem – zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, rodné číslo, IČ, DIČ, adresa místa podnikání, resp. provozovny, bankovní spojení, kontaktní informace - tel. číslo, e-mail, lokalizační údaje - GPS (týká se pouze některých smluvních partnerů – dopravců), údaje týkající se poskytnutých služeb a zboží, které je předmětem našich služeb (druh a množství zboží, hodnota zboží, příjemce zboží včetně jeho kontaktních údajů, odesilatel zboží včetně jeho kontaktních údajů, místo a datum nakládky a vykládky, SPZ vozidla přepravujícího zboží, informace o převzetí či odmítnutí zboží příjemcem, informace o stavu zásilky, fotografie poškozeného zboží atp.), popř. zpracováváme osobní údaje kontaktních osob našich partnerů a zákazníků – zejm. jméno  a příjmení jejich zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemce či odesilatele zásilky, jejich telefonní a e-mailové spojení, s nimiž musíme komunikovat při poskytnutí služby, podpis dopravce, příjemce či jejich zaměstnanců příjemce při převzetí zboží atp.

 

 • Kamerové záznamy osob - Naše společnost v prostorách skladů a v dalších prostorách, kde je zvýšené riziko krádeží (vstupní prostory, kuchyňka apod.), monitoruje pohyb osob. Pokud jsou v určitých prostorách společnosti instalovány kamery, jsou na tuto skutečnost subjekty údajů viditelně upozorněny písemným upozorněním. Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely ochrany oprávněných zájmů (zejm. ochrany majetku) naší společnosti a jiných osob. Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, zlikvidujeme je. Likvidace záznamů se provádí u jednotlivých poboček naší společnosti odchylně (z důvodů odlišných podmínek v jednotlivých pobočkách), nejpozději však do 180 dnů od pořízení záznamu, pokud nedojde k události, která by odůvodňovala další zachování záznamu (např. zjištění škody na zboží ve skladu, zahájení trestního, správního či jiného řízení). U záznamů, které byly zachovány – např. z důvodu probíhajícího trestního či jiného řízení - se další posouzení provádí průběžně.

 

 1. S Vaším souhlasem k výše uvedeným účelům :

 

 • Jste-li uchazečem o zaměstnání – zpracováváme Vaše jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu bydliště, bankovní spojení, kontaktní informace - tel. číslo, e-mail, dosažené vzdělání, rodinný stav, pracovní omezení, praxe, odborné zkušenosti, informace o bezúhonnosti, informace o soudních řízeních, očekávaný plat, jména příbuzných zaměstnaných ve společnosti

 

 • Jste-li náš zákazník – dovozce či vývozce zboží – pořizujeme si pro účely Vašeho zastupování v celním řízení na základě uzavřené smlouvy kopii Vašeho osobního dokladu, příp. povolení k pobytu, a předkládáme je celním orgánům

 

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme ?

Způsob, kterým zpracováváme Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování. V rámci automatizovaného zpracování neprovádíme automatizované vyhodnocování ani profilování osobních údajů, tj. nevytváříme si odvozené údaje.

Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci naší společnosti při plnění svých pracovních povinností a případně v potřebném rozsahu také třetí osoby na základě písemné smlouvy.

 

Komu Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům  při plnění jejich pracovních povinností, kdy je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, obchodních partnerů či jiných osob. Naši zaměstnanci s osobními údaji nakládají vždy jen v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, a to pouze v souladu se zákonem, resp. na základě písemné smlouvy poskytující záruky pro bezpečné zpracování osobních údajů. V souladu s příslušnými právními předpisy může naše společnost předávat Vaše osobní údaje zejm. příslušným orgánům veřejné správy, exekutorům, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí. Abychom byli schopni řádně plnit  naše povinnosti a abychom byli schopni řádně hájit naše oprávněné zájmy, můžeme některé Vaše údaje předat též našim obchodním partnerům poskytujícím nám služby (jedná se např. o  dopravce či další zasilatele, pojišťovny, poskytovatele služeb elektronických komunikací, účetních či právních služeb, daňového poradenství), popř. zákazníkům (např. kontaktní údaje dopravce přepravujícího jejich zásilku, SPZ vozidla atp.).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky. 

 

Po jakou dobu Vaše  osobní údaje zpracováváme ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje vymažeme.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro účely náboru zaměstnanců zpracováváme do ukončení výběrového řízení, případně s Vaším souhlasem až 1 měsíc po ukončení výběrového řízení za účelem nabídky případného volného pracovního místa.

Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění našich zákonných povinností zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými předpisy (daňovými, účetními, předpisy o archivnictví  atp.).

Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy zpracováváme minimálně po dobu trvání smlouvy, za účelem ochrany oprávněných zájmů  v závislosti na tom, v čem oprávněný zájem spočívá (po dobu trvání zákonné promlčecí doby, resp. déle v případě rizika vymáhání či uplatnění pohledávek kterýmkoli účastníkem právního vztahu, v případě trestního řízení atp.).

Kamerové záznamy zpracováváme  u jednotlivých poboček naší společnosti po odlišnou dobu (z důvodů odlišných podmínek v jednotlivých pobočkách), nejpozději však do 180 dnů od pořízení záznamu jsou záznamy likvidovány, nedojde-li k události, která by odůvodňovala další zachování záznamu (např. zjištění škody na zboží ve skladu, zahájení trestního, správního či jiného řízení). U záznamů, které byly zachovány – např. z důvodu probíhajícího trestního či jiného řízení - se další posouzení provádí průběžně.

 

Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme ?

Vaše osobní údaje získáváme zejména:

(a) od Vás osobně, a to přímo, např. při uzavírání smlouvy, anebo nepřímo, např. z kamerových záznamů

(b) od třetích osob oprávněných s osobními údaji nakládat a předat je naší společnosti při splnění stanovených podmínek, tedy například od orgánů státní správy, soudů, exekutorů, insolvenčních správců, obchodních partnerů či zákazníků

(c) z veřejných rejstříků a jiných veřejných zdrojů (internet)

 

Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva ?

V případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje  na základě Vašeho souhlasu, nejste povinni  souhlas se zpracováním osobních údajů naší společnosti udělit a – i když jej udělíte – máte právo jej kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas. Můžeme však v tomto případě odmítnout poskytnout Vám některé služby, pokud shledáme, že takový souhlas je pro jejich poskytnutí nezbytný. Připomínáme však na tomto místě, že některé Vaše údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům (plnění zákonných povinností, plnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů) i bez Vašeho souhlasu. Budete-li chtít odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktuje nás prosím na adrese sídla společnosti U Prioru 1/1059, Praha 6, 161 00 nebo na adrese jednotlivých poboček:

Brno,  Vlastimila Pecha 1267/6Vlastimila Pecha 1267/6Vlastimila Pecha 1267/6, 627 00, Plzeň, Obchodní 1175/5, 301 00

Ostrava, Mariánskohorská 705/38, 702 00

případně telefonicky +420 220 196 410 či e-mailem na info@lagermax.cz

K  odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete využít i připravený formulář Odvolání souhlasu subjektu údajů, který je k dispozici na webových stránkách naší společnosti.  

Právo vznést námitku: V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, jste oprávněn/a vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě naše společnost Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud Vám neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požádat naši společnost o potvrzení, zda Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte Právo získat přístup k  osobním údajům a ke stanoveným informacím. Naše společnost Vám v případě Vašeho zájmu poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za úhradu nákladů spojených s jejím zpracováním a poskytnutím. Budete-li mít zájem o přehled Vašich zpracovávaných osobních údajů, využijte formulář žádosti (Žádost subjektu údajů), který je k dispozici na webových stránkách naší společnosti.

Právo na opravu: máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracováváme.

Právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Budete-li nás chtít upozornit na potřebu aktualizovat Vaše osobní údaje, můžete využít připravený formulář Žádost subjektu údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): máte právo, aby naše společnost bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování). Budete-li názoru, že nastaly důvody, pro něž bychom neměli Vaše osobní údaje nebo některé z nich dále zpracovávat, můžete využít připravený formulář Žádost subjektu údajů.

Právo na omezení zpracování: máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování, nebo námitky vůči zpracování osobních údajů založenému na našich oprávněných zájmech). Budete-li požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, můžete nás oslovit prostřednictvím formuláře Žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů: máte právo od naší společnosti získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Takové právo se týká pouze Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a, které jsou zpracovávány automatizovaně.

Právo podat stížnost: pokud se domníváte, že při zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, můžete se obrátit se svou stížností na: Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Vaší žádosti. V některých výjimečných případech však může být tato lhůta prodloužena, o čemž Vás vyrozumíme. Pokud není možné Vaší žádosti vyhovět, budeme Vás o této skutečnosti a důvodech informovat, včetně poučení o Vašich dalších právech (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu). V případě potřeby jsme v souvislosti s Vaší žádostí oprávněni Vás požádat o dodatečné informace ke zpřesnění Vaší žádosti.

 

Podrobné informace týkající se práv a povinností při zpracování osobních údajů naleznete zejména v Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR), jež je účinné od 25.5.2018, jakož i na www.uoou.cz.

 

V Praze dne 25.5.2018

Lagermax Logistics Czech s.r.o.

___________________________________________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů na našich webových stránkách

Odpovědná osoba 

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů na našich webových stránkách je firma Lagermax Lagerhaus und Speditions AG. Naše údaje naleznete v Impressum. Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za velmi důležitou. S Vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a řídíme se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a tímto prohlášením o jejich ochraně. Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nepředáváme třetím stranám.

 

Sběr, zpracování a používání osobních údajů 

Přístupové údaje / Server-Logfiles

Sbíráme a ukládáme automaticky informace, které nám předává Váš prohlížeč. Jedná se o následující údaje

 • typ a verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • referenční URL (stránka, ze které navštívíte náš web),
 • Host Vašeho počítače (IP adresa),+
 • čas dotazu na serveru,
 • přenášené množství dat a
 • hlášení, zda návštěva byla úspěšná.

IP adresy uživatelů jsou po ukončení návštěvy vymazány nebo anonymizovány. V případě anonymizace se IP adresa mění tak, aby osobní nebo věcné informace již nebylo možné přiřadit určité nebo identifikovatelné fyzické osobě nebo aby toto přiřazení bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými nároky na čas, náklady a pracovní sílu. Data v tzv. Logfiles vyhodnocujeme v anonymizované podobě proto, abychom mohli naše internetové stránky dále zlepšovat a upravovat je ve prospěch uživatelů a také abychom mohli rychleji identifikovat a odstraňovat chyby. Kromě toho je využíváme pro regulaci kapacit serveru, abychom v případě potřeby mohli poskytovat potřebný objem dat.

 

Kontaktní formulář

 Pokud s námi navážete kontakt pomocí formuláře na webové stránce nebo office@lagermax.com e-mailem, budou takto uvedené osobní údaje u nás uloženy po dobu 6 měsíců pro účely zpracování dotazu nebo následného kontaktu. Tyto osobní údaje bez Vašeho svolení nepředáváme třetím stranám.

 

Bulletin

 Máme možnost si na našich webových stránkách zajistit zasílání elektronického bulletinu. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že se zasíláním bulletinu souhlasíte.

Jakmile se k odebírání bulletinu přihlásíte, zašleme Vám potvrzující e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášky.

Jste oprávněni Váš souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením nebo (v případě elektronického bulletinu také) kliknutím na odhlašovací odkaz, aniž by tím byla dotčena platnost Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů až do odvolání. 

 

Předávání osobních údajů třetím stranám

 K předávání námi zjištěných osobních údajů třetím stranám dochází pouze tehdy, je-li to nutné pro účely zpracování smlouvy nebo vyúčtování nebo pokud jste nám k tomu předem dali souhlas. Takto předávané osobní údaje smí naši poskytovatelé služeb používat pouze ke splnění svých úkolů. Tyto třetí strany pečlivě vybíráme a udělujeme jim písemné pověření. Jsou vázány našimi pokyny a jejich plnění pravidelně kontrolujeme. Jiné používání informací není dovoleno a také k němu u žádného z našich poskytovatelů služeb nedochází.

 

Cookies

 Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají ve Vašem koncovém přístroji. Nedochází přitom k žádným škodám. 

Cookies využíváme k tomu, abychom naši nabídku upravovali ve prospěch uživatelů. Některé cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji uloženy do doby, než je sami vymažete. Umožňují nám identifikace Vašeho prohlížeče při Vaší příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies předem informováni a mohli je povolit pouze v určitých případech. 

Při deaktivování cookies mohou být funkce našich webových stránek omezeny.

Další informace o cookies používaných na těchto webových stránkách najdete jsou.

 

Analýza webu Google Analytics<br/> Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“) pro analýzu webu. Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu použití webové stránky z Vaší strany. Informace vytvořené v cookie o Vašem užívání této webové stránky se zpravidla přenášejí do serveru Google v USA, kde se ukládají do paměti. V případě aktivování anonymizace IP na této webové stránce bude Google Vaši IP adresu v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států Úmluvy o evropském hospodářském prostoru předem zkracovat. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa do serveru Google v USA přenášena jako kompletní a teprve tam zkracována. Na pokyn provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil, jak webovou stránku užíváte, zpracoval zprávu o aktivitách webové stránky a prováděl pro provozovatele webových stránek další služby spojené s jejich užíváním a užíváním internetu. IP adresa, kterou Váš vyhledávač předává v rámci Google Analytics není sloučena s ostatními daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě eventuálně nemusíte mít možnost užívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit sběru a zpracování těchto dat vytvořených cookies a vztahujících se k Vašemu užívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) v Google tak, že si stáhnete pod následujícím odkazemhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) doplňkový software pro Váš prohlížeč a nainstalujete si ho.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html příp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce Google Analytic došlo k rozšíření o kód „anonymizelp“, aby byl zaručen anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP-Masking).

 

Google Tag Manager<br/> Pro správu našich webových stránek a zapojení technologií vycházejících z cookies používáme službu Tag Manager, kterou nabízí Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). K tomuto účelu se při každém vyvolání některé z našich internetových stránek Vaše IP adresa přenáší na server Google, který se může nacházet v USA. Google v rámci služby Tag-Manager IP adresy neukládá a jsou používány pouze pro zapojení technologií spravovaných prostřednictvím služby Tag-Manager. Tag-Manager sám žádné cookies neukládá.

 

Crazy Egg<br/> Naše webové stránky využívají pro analýzu používání službu společnosti Crazy Egg, 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, United States, www.crazyegg.com. Tato služba dovoluje pomocí cookies vyhodnotit, jakým způsobem webové stránky využíváte (např. jaké obsahy si prohlížíte). K tomu se zobrazuje profil uživatele vizuálně pomocí tzv. „Heatmaps“. Při používání Crazy Egg nedochází k žádnému sběru, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů. Zpracovává se pouze profil uživatele s využitím pseudonymu. Data zjištěná pod pseudonymem nelze spojit s Vašimi reálnými osobními údaji.

 

Java-Scripts

Youtube<br/> Na našich stránkách se nahrává Java-Script Code společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (dále Youtube). Poskytovatele služeb Youtube využíváme pro prezentaci videonahrávek. Pokud si ve Vašem prohlížeči Java-Script aktivujete a nenainstalujete jeho blokování, předá Váš prohlížeč případně Vaše osobní údaje společnosti Youtube. Nám není známo, jaké osobní údaje Youtube s takto získanými údaji propojuje a k jakým účelům je používá. Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Pokud si Java-Script Code od Youtube nepřejete, můžete jeho instalaci zablokovat (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

 

Google Maps<br/> Tyto webové stránky používají produkt Google Maps od Google Inc. Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se sběrem, zpracováním a užíváním osobních údajů automaticky zjišťovaných společností Google Inc., jejími zástupci a třetími stranami. 

Podmínky používání Google Maps najdete na: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

 

Facebook Connect<br/> Facebook Connect je nabídka společnosti Facebook, Inc. Používání Facebook Connect podléhá podmínkám ochrany osobních údajů a podmínkám používání společnosti Facebook. Při používání Facebook Connect nám budou přenášeny profilové údaje z Facebooku a osobní údaje zveřejněné na facebookovém profilu. Opačně můžeme i my na facebookový profil údaje přenášet. Vaše takto přenesené osobní údaje budeme ukládat a zpracovávat na platformě pro účely registrace. S registrací na Facebook Connect souhlasíte s přenosem profilových osobních údajů z Vašeho facebookového profilu k nám a rovněž z přenosem osobních údajů od nás na Facebook.

 

Social Media Plug-ins

Facebook<br/> Do našich webových stránek jsou integrovány Plug-ins sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Poznáte je podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ pod článkem, podle „Facebook Blog-Radar“ a Facebook Blog-Page na liště (souhrnně: Facebook-Plug-ins). Na základě těchto Plug-ins se vytváří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku, pokud naši stránku navštívíte Facebook tím získá informaci, že jste z Vaší IP adresy navštívili naši stránku. Pokud kliknete u Facebooku na tlačítko „To se mi líbí“, zatímco jste přihlášeni ve svém uživatelském účtu na Facebooku, můžete na obsahy našich stránek odkazovat ve svém profilu na Facebooku. Následně může Facebook Vaši návštěvu naší stránky přiřadit Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nezískáváme o obsahu předávaných dat a jejich využití přes Facebook žádné informace. Pro získání podrobnějších informace o prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Facebook odkazujeme na následující adresu: http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook Vaše návštěvy na našich webových stránkách přiřazoval k Vašemu facebookovému účtu, prosíme, abyste se při návštěvě naší webové stránky z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku odhlásili.

 

Kontaktní údaje: 

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG<br/> Radingerstraße 16<br/> 5020 Salzburg/Austria<br/> Tel.:: +43/662/4090-0<br/> Fax: +43/662/4090-660<br/> E-mail: office@lagermax.com