Zwei Lagermax Arbeiter stehen mit einer Arbeitsmappe zusammen und der rechte Mitarbeiter zeigt auf die Mappe.

Colné konanie

Viac služieb pre viac spokojnosti. 

Poradenstvo o colných sadzbách, colných kvótach, colných stropoch alebo dovozných obmedzeniach.

Nezáleží, či v Európe, vo svete, pri transportoch nákladnými vozidlami, po železnici, vo vzduchu alebo po mori:  Lagermax profesionálne vybaví všetky potrebné formality a postará sa o všetky potrebné dokumenty.

Vývozný a dovozový tovar sa tak na miesto určenia dostane bez problémov a omeškaní. Pri nákupe a dodávkach na vnútornom trhu EÚ radi za vás vybavíme prihlásenie do Intrastat. Lagermax vybavuje aj prenos údajov do Statistik Austria. Na kontrolu predkladáme raz mesačne papierovú dokumentáciu.

Colné konanie

Naše služby.

Zjednodušené colné režimy poskytujú oproti bežným colným režimom zjednodušenia, ktoré majú výrazný vplyv nielen na náklady, ale aj na časový faktor.

Od 1. júla 2009 bol pri medzinárodných colných záležitostiach „zjednodušený colný režim“ nahradený režimom „priame zaznamenanie“.

V dôsledku tohto nového predpisu musí od júla 2009 oznámiť Lagermax Spedition údaje a podať hlásenie príslušnej colnej správe už pred vydaním tovaru. Pôvodne platná 10-dňová prihlasovacia lehota stratila od 1. júla 2009 účinnosť.

K zjednodušeným colným režimom patrí schválený príjemca a odosielateľ a schválený vývozca*. Pri týchto režimoch sú v zásade potrebné povolenia príslušného hlavného colného úradu. Už vopred vám ponúkame naše bezplatné poradenstvo až po podanie žiadosti colnému úradu.

Pri všetkých zjednodušených colných režimoch predpokladá colná správa vysokú dôveru voči držiteľovi povolenia, ako aj rozsiahle odborné znalosti používateľa.

Riadne prevzatie, resp. zaslanie tovaru je vo vašej zodpovednosti. My s naším profesionálnym personálom a úradne schválenými programami elektronického spracovania údajov prevezmeme priebežné záznamy v miestnom colnom konaní. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti a príslušný kontakt s úradmi.

*Schválený vývozca
Toto zjednodušenie vám umožní odovzdať namiesto sprievodného osvedčenia EUR 1 „fakturačné vyhlásenie“ ako vyhlásenie o pôvode, a to nezávisle od výšky vývoznej sumy zásielky. Kritériá preferenčného pôvodu sa však musia dodržiavať bezo zmeny!

INTRASTAT je stály štatistický systém získavania údajov na vytvorenie štatistiky o pohybe tovaru medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosť podávať hlásenie majú podniky, ktoré pri nákupe alebo dodávke dosiahli obrat 500 000 €.

Ak sa vás týka povinnosť podávať hlásenie do INTRASTAT, radi vaše oznamovanie do Statistik Austria prevezmeme. Všetky údaje spracujeme s formálnou správnosťou a spoľahlivo a načas ich elektronickými prostriedkami odovzdáme. Oznamovacia lehota zvyčajne zahŕňa kalendárny mesiac, v ktorom sa pohyb tovaru v rámci Spoločenstva uskutočnil. Hlásenia sa musia odoslať najneskôr do 10. pracovného dňa  po uplynutí mesiaca, ktorého sa oznamovanie týka.

Na realizáciu tohto postupu máme špičkovo vyškolených pracovníkov, ktorí sa vyznajú aj v osobitných prípadoch, ako sú reťazové transakcie, komisionálny alebo konsignačný tovar.

Ak chcete zaistiť, aby boli údaje do Statistik Austria za váš podnik podané správne a načas, využite našu službu INTRASTAT.

Elektronický colný systém, e-Zoll.at, umožňuje colné konanie v rámci Rakúska online.

Colné formality sa dajú vybaviť online, a to nepretržite sedem dní v týždni. Miesto preclenia a miesto, kde je tovar uložený, nemusia byť zhodné. Pri elektronickom prenose údajov sa však u schválených hospodárskych subjektov predpokladá vysoká miera spoľahlivosti, stabilný systém elektronického spracovania údajov, dostatočná bonita a príslušné znalosti v súvislosti s dodržiavaním colných predpisov.

Zodpovednosť dovoznej strany sa prenáša na podnik, a to v súvislosti so zahraničným obchodom, ako aj s colným právom. Nesprávne prihlásený tovar alebo chýbajúce povolenia a licencie môžu viesť k trestnoprávnym sankciám a k odobratiu povolenia schváleného hospodárskeho subjektu.

Na podávanie colných vyhlásení je potrebný špeciálny softvér. Náklady na softvér a školenia sú značné. Výrazné sú aj celkové náklady na jednotlivé prihlásenie alebo hromadné vyhlásenia o tovare.

 

Ako funguje elektronické colné konanie?

Jeho základom je okrem samotného colného konania (dovoz, vývoz, tranzit a colný sklad) automatický modul analýzy rizík, ktorý funguje podľa metódy červená/zelená.

Červený kanál znamená „STOP“ – tovar si musí colný orgán osobne prezrieť u špeditéra alebo na mieste uloženia. Až do definitívneho objasnenia skutkového stavu ostáva tovar v colnej úschove. Po pozitívnom výsledku obhliadky dostane hospodársky subjekt príslušné colné potvrdenia alebo dokumenty v elektronickej podobe. Výtlačky platia ako potvrdenie riadne vykonaného colného konania.

Zelený kanál znamená „UVOĽNENIE TOVARU“, ktoré sa uskutoční do 10 minút. Zásielky sa potom bez problémov môžu prepravovať na miesto určenia.

Nové elektronické colné konanie poskytuje zákazníkom spoločnosti Lagermax množstvo výhod pri realizácii logistických postupov – jednotný priebeh konaní, predvídateľné reakčné časy, jednotné podávanie údajov a rýchly výpočet poplatkov.

Akékoľvek zmeny v elektronickom colnom konaní integrujú colní špecialisti v Lagermax priebežne do prebiehajúcich postupov, čím Lagermax svojím zákazníkom umožní bezproblémový a profesionálny prístup.

Ide o ďalší krok na základe NCTS (nový počítačový tranzitný systém).

V elektronickom vývoznom systéme platnom v celej EÚ sa exemplár 3 prihlásenia nahrádza sprievodný dokladom pri vývoze. Všetky vývozné zásielky (do tretích krajín) sa vybavujú prostredníctvom tohto systému.

Vývoz sa elektronicky prihlasuje na colnom úrade vývozu a výstup sa takisto elektronicky potvrdzuje na colnom úrade výstupu. Systém je rovnako ako NCTS bezpapierový. Tovar sa identifikuje podľa MRN (Movement Registration Number).

Zavedením ECS od 1. júla 2009 sa aktivuje „technická bezpečnostná kontrola výstupu“. Tá umožňuje elektronické spracovanie prihlásení a z bezpečnostných dôvodov sa pri nej vyžadujú dodatočné informácie.

Automatizovaný dovozný systém zaisťuje, že dovozy, ktoré boli zaznamenané v jednom členskom štáte EÚ, môžu byť vybavené v ďalšom členskom štáte EÚ.

Na tento účel sa údaje nemusia zadávať nanovo. Zahŕňa to aj výmenu elektronických správ o rôznom štádiu transakcií medzi rôznymi aktérmi (hospodárske subjekty, colné a iné úrady).

Zvedenie Import Control System má zistiť spracovanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a prepojenie informácií s analýzou rizík.

Od 1. apríla 2006 je používanie NCTS (New Computerised Transit System) povinné pre všetkých schválených príjemcov/odosielateľov.

Umožňuje priebeh colného režimu tranzit v rámci Spoločenstva pomocou elektronického spracovania údajov. Každý colný režim tranzit, ktorý sa začal v NCTS, sa dá vybaviť na ktoromkoľvek úrade.

Tranzitné dokumenty (T1, T2) sa okrem toho v podobe MRN – Movement- Registration-Number, (napr. 09AT600000524682M5) ukladajú cca na 14 dní v databáze EÚ. Všetci účastníci NCTS oň môžu požiadať, ak:

 

 • bola zásielka uvoľnená (bol otvorený doklad o tranzite)
 • došla na pohraničný colný úrad
 • došla na colný úrad určenia
 • tranzit sa na colnom úrade určenia ukončil.

 

Zloženie čísla MRN-

 • 09 = rok
 • AT = Rakúsko
 • 600000 = colný úrad odoslania (CÚ Salzburg)
 • 524682M5 = variabilné cifry, ktoré sa prideľujú podľa logaritmického systému. Logické pokračovanie čísla nie je možné, čím sa takmer vylučujú podvody.

 

Podstatnou podmienkou toho, aby si schválený odosielateľ, resp. príjemca zachoval svoje povolenie, je softvér podporujúci NCTS, prostredníctvom ktorého sa elektronicky uskutočňuje výmena údajov s colnou správou a vybavenie tranzitov.

Režim TIR umožňuje cezhraničnú prepravu tovaru pod dohľadom colných orgánov, a to bez úhrady colných a iných poplatkov.

Podmienkou režimu TIR je, že tovar sa musí čiastočne prepravovať pozemne. Tovar sa z colného úradu odoslania preváža na colný úrad určenia v inom štáte (karnet-TIR).Finančnú záruku za platbu ciel a dní preberá IRU (Medzinárodná únia cestne dopravy) v podobe peňažnej záruky.

Každý členský štát Európskeho spoločenstva, ako aj samotné Spoločenstvo je zmluvnou stranou dohovoru o TIR.

 

Režim TIR sa zakladá na piatich bodoch:

 • použitie bezpečných vozidiel alebo kontajnerov
 • medzinárodná ručiteľská sieť
 • karnet TIR
 • vzájomné uznávanie colných kontrol
 • monitorovaný prístup k režimu

 

Vyhlásenie o NCTS-TIR

Od 1. januára 2009 je postup NCTS-TIR povinný vo všetkých členských štátoch EÚ. Údaje sa musia elektronicky zasielať colným orgánom na mieste odoslania a na mieste určenia.

Karnet-TIR sa zachová vo svojej starej forme, pretože podľa dohody o TIR sa aj naďalej bude používať ako doklad o ručení. Platnosť elektronickej formy sa obmedzuje na EÚ – v tretích krajinách ostáva papierová forma jedinou referenciou.