Lagermax bietet professionelle Verschiffung der Waren auf allen internationalen Seewegen.

Námorná preprava

Profesionálna a spoľahlivá zámorská preprava kontajnerovou loďou.

Dlhoročné know-how pri lodnej preprave tovaru na všetkých medzinárodných námorných trasách.

Pri lodnej preprave využíva spoločnosť Lagermax spoľahlivé trasy kontajnerových plavidiel v kombinácii s prvotriednou partnerskou sieťou po celom svete – oba tieto faktory zaručujú perfektné prepravné riešenia na medzinárodných námorných trasách.

Špedícia Lagermax organizuje pravidelnú zbernú dopravu pre vývoz a dovoz z najdôležitejších európskych prístavov – v týždenných intervaloch priame zberné kontajnery do USA, Izraela a na Cyprus a sústredenie priamych zberných transportov cez Hamburg zo všetkých významných hospodárskych centier v juhovýchodnej Ázii.

Pri globálnej doprave v režime FCL (Full-Container-Load) uplatňuje Lagermax medzinárodné dohody o spolupráci s poprednými partnermi. Oddelenie lodnej prepravy spoločnosti Lagermax navyše disponuje najlepším „prístupom“ k terminálovým službám vo všetkých rakúskych kontajnerových depách.

Vaše výhody v kocke.

 • Doprava v režimoch LCL a FCL
 • Projektová preprava
 • Vypracovanie dokumentácie
 • Služby zbernej prepravy kontajnerov zo všetkých hospodárskych centier v juhovýchodnej Ázii
 • Skladovanie
 • Distribúcia v Európe
 • Pravidelná zámorská vývozná a dovozná zberná doprava v európskych severných a západných prístavoch
 • Prístup k všetkým kontajnerovým terminálom po celom svete
 • Poistné postupy
 • Dovozné a vývozné preclenie

Incoterms® 2020

Medzinárodná obchodná komora (ICC) aktualizovala medzinárodné obchodné podmienky (Incoterms – International Commercial Terms). Aktuálne znenie Incoterms® 2020, ktoré je účinné od 1. januára 2020, obsahuje niekoľko modifikácií a zmien.

 

Prehľad najdôležitejších zmien!

 • Doložka Incoterms® DAT (s doručením na terminál) sa mení na DPU (s dodaním na miesto vyložené), v dôsledku čoho môže byť v budúcnosti miestom určenia každé ľubovoľné (dohodnuté) miesto, pričom nemusí ísť nevyhnutne o „terminál”.
 • Incoterms® 2020 prihliadajú na preukázané trhové potreby so zreteľom na nákladné listy s označením „On-Board“ (na palube) a na doložku Incoterms® o FCA (vyplatené dopravcovi).
 • Prehľadnejšia prezentácia poplatkov podľa právnych predpisov
 • Incoterms® 2020 prispôsobujú poistnú ochranu v doložkách CIF (náklady, poistenie a prepravné) a CIP (preprava a poistenie platené do) aktuálnej obchodnej praxi.
 • Incoterms® 2020 zohľadňujú v doložkách FCA, DAP, DPU a DDP (s dodaním clo platené) obchodnú prax, že stále viac predajcov a nákupcov organizuje prepravu tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami.
 • Doložky v Incoterms® 2020 zohľadňujú celosvetovo zvýšené požiadavky na bezpečnosť pri preprave tovaru a obsahujú jasné pravidlá rozdelenia bezpečnostných povinností a súvisiacich nákladov.
 • Incoterms® 2020 prispôsobujú právne predpisy novým globálnym obchodným postupom.
Informácia

Informácia podľa dohovoru Solas

Od 1. júla 2016 je v účinnosti VGM – VERIFIED GROSS MASS (overená celková hmotnosť). Podľa toho musí prepravca oznámiť lodným spoločnostiam celkovú hmotnosť kontajnerov včas – pred ich naložením na palubu plavidla.

VGM sa určuje 2 metódami:

1. váženie

2. výpočet: na tento účel použite prepojenie,  umožňujúce jednorazové prihlásenie.

Aby ste predišli prípadným problémom a omeškaniam pri nalodení, informujte sa o ustanoveniach BMVIT – Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií).

Zahraničných zákazníkov žiadame, aby sa obrátili na svoje miestne úrady.

Know-how

Slovník námornej prepravy

Najdôležitejšie medzinárodné označenia a objasnenie pojmov.

(Bunker adjustment factor) – kompenzácia pohyblivých nákladov na pohonné látky.

(Bill of Lading – nákladný list) – prepravný doklad preukazujúci námornú prepravu z miesta odoslania do miesta určenia.

(Currency adjustment factor) – kompenzácia pohyblivých výmenných kurzov rôznych mien.

(Container freight station) – sklad, v ktorom sa nakladajú alebo vykladajú zberné kontajnery.

(Container Yard) – miesto, kde sa naložené kontajnery prijímajú na nalodenie alebo ďalšiu prepravu.

Označuje náklad v režime FCL, ktorý bol prevzatý jednej v kontajnerovej stanici (Container Yard) a dodaný do inej kontajnerovej stanice (Container Yard) v kombinovanej doprave (údaj na B/L).

Označuje náklad v režime FCL, ktorý je vyložený do skladu v mieste určenia, alebo kompletne naplnený kontajner, ktorý pozostáva z viacerých čiastkových nákladov.

Označuje náklad v režime LCL/čiastkové náklady boli spojené do jedného kompletného nákladu.

(Container service charge) – manipulačné náklady s kontajnermi v Európe.

(Congestion surcharge) – príplatok za čakacie lehoty v prístavoch.

Prenájom kontajnera, ak sa kontajner v prístave neprevezme v stanovenej lehote.

Nebankový doklad na rýchle uvoľnenie kontajnera, ktorý sa používa najmä v doprave v rámci USA (nie je vystavený na držiteľa, nie je potrebný rubopis).

(Estimated time of arrival) – plánovaný čas príchodu plavidla.

(Estimated time of departure) – plánovaný čas odchodu plavidla.

(Fiata Bill of Lading) –  zvyčajne bankový doklad (námorný nákladný list).

(Full container load) – služba plne vyťaženého kontajnera.